За Апликацијата

Целта на оваа апликација е овозможување спроведување анкети во вид на мини-референдуми, односно поставување едноставни прашања на големи групи граѓани од страна на државни тела, општини, НВО, медиуми итн. со цел брзо и ефикасно добивање мислења по одредени прашања. Корисниците на апликацијата имаат можност да одговараат на прашањата од нивни интерес и во реално време да го гледаат мислењето и на другите корисници.

Апликацијата овозможува сите заинтересирани да бидат вклучени до онаа мерка до која тие сакаат, при што граѓаните добиваат повратна информација за одредено прашање, а институциите и организациите имаат можност да го анкетираат јавното мислење на многу едноставен начин. Оваа апликација е развиена како дел од проектот Акциска мрежа за добро владеење, имплементиран од Метаморфозис, во партнерство со МЦЕТ и Реактор, а со финансиска поддршка на Европската Унија. Проектот има за цел подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето на јавното мислење, креирањето политики и учеството во механизмите за донесување одлуки, како и зголемување на капацитетите на граѓанското општество за справување со важни општествени прашања.

About the Application

The application aims to enable polling in the form of mini-referendums, with large groups of citizens being asked simple questions by state bodies, municipalities, NGOs, media, etc. in order to quickly and efficiently obtain opinions on certain issues. Users of the application have the opportunity to answer questions of interest to them and to see the opinion of other users in real time.

The application allows anyone interested to be involved to the desired extent, with citizens receiving feedback on a particular issue, while institutions and organizations have the opportunity to survey the public opinion in a very simple way. The application was developed under the “Good Governance Action Network” project, implemented by Metamorphosis in partnership with MCET and Reactor and supported by the European Union. The project aims to enhance the involvement of civil society in the public opinion creation, in policy-making and participation in the decision-making mechanisms, and to increase the capacity of civil society for dealing with important societal issues.

Për Aplikacionin

Qëllimi i këtij aplikacioni është të mundësojë realizimin e anketave në formë të mini-referendumeve, gjegjësisht parashtrimin e pyetjeve të thjeshta grupeve të mëdha të qytetarëve nga ana e organeve shtetërore, komunave, OJQ-ve, mediave etj. me qëllim të marrjes së shpejtë dhe efikase të mendimeve për çështje të caktuara. Shfrytëzuesit e aplikacionit kanë mundësi të përgjigjen në pyetje që janë me interes për ta dhe në kohë reale ta shohin edhe mendimin e shfrytëzuesve të tjerë.

Аplikacioni mundëson që të gjithë të interesuarit të kyçen deri në atë masë sa ata dëshirojnë, me ç’rast qytetarët marrin informatë kthyese për ndonjë çështje të caktuar, ndërsa institucionet dhe organizatat kanë mundësi ta anketojnë mendimin publik në mënyrë shumë të thjeshtë. Ky aplikacion është zhvilluar si pjesë e projektit Rrjeti aksional për qeverisje të mirë, i implementuar nga Metamorfozis, në partneritet me QMAE-në dhe Reaktor-in, e me ndihmë financiare të Bashkimit Evropian. Projekti ka për qëllim përmirësimin e përfshirjes së shoqërisë civle në krijimin e mendimit publik, krijimin e politikave dhe pjesëmarrjen në mekanizmat për marrjen e vendimeve, si dhe rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për ballafaqim me çështjet e rëndësishme shoqërore.